Strona główna Przesyłki Przewoźnicy Zaloguj się Zarejestruj się

Regulamin Serwisu internetowego wyslij-to.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy wyslij-to.pl, dostępny pod adresem internetowym wyslij-to.pl, prowadzony jest przez PAWEŁ KAMIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAMIXIT prowadzonej pod adresem: 49 Amber Wood Kilballivor, Ballivor, Co. Meath, C15 A9R9, Irlandia.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Nadawców przesyłek, jak i do przedsiębiorców świadczących usługi kurierskie za pomocą Serwisu i określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego.

§ 2
Definicje

Oferta: usługi kurierskie oferowane przez poszczególnych przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Nadawca: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przeglądająca oferty Kurierów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Platforma: Serwis internetowy www.wyslij-to.pl

Przewoźnik (Kurier): podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług kurierskich, korzystający z usług świadczonych przez Serwis Internetowy po zaakceptowaniu przez nią jego zgłoszenia rejestracyjnego.

Usługi: Czynności oferowane Kurierowi przez Serwis Internetowy, w tym w szczególności: publikacja Oferty.

Konto: panel administracyjny Nadawcy dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.wyslij-to.pl

Konsument: Nadawca i Przewoźnik

Administrator: Zarządca serwisu www.wyslij-to.pl

§ 3
Kontakt ze Serwisem

 1. Adres Serwisu: wyslij-to.pl
 2. Adres e-mail Serwisu: [email protected]
 3. Klient może porozumiewać się z Serwisem Internetowym za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Serwis wyslij-to.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta.

§ 6
Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  Nadawca: nick (login), email, hasło
  Przewoźnik: nazwa firmy, email, hasło
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do administratora serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Oferta

 1. Paweł Kamiński KAMIXIT publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Przewoźników (Kurierów) w Serwisie wyslij-to.pl, zgodnie z Danymi Przewoźników (Kurierów) otrzymanymi od Przewoźników (Kurierów).
 2. Paweł Kamiński KAMIXIT prezentuje wszystkie Dane Przewoźników (Kurierów) w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi (Nadawcy) jego prawa i obowiązki

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przewoźnik (Kurier) może w dowolnym terminie odstąpić od Umowy Udostępniania Oferty w serwisie wyslij-to.pl bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Przewoźnik (Kurier) może odstąpić od Umowy, składając Paweł Kamiński KAMIXIT oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

§ 8
Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Serwis Internetowy, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Przewoźnika (Kuriera) z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.wyslij-to.pl
 3. Paweł Kamiński KAMIXIT ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień regulaminu
 4. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Serwis Internetowy jest bezpłatne i również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet itp.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Paweł Kamiński KAMIXIT zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego.

§ 9
Usługi Dostępne w Serwisie

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. W Serwisie świadczone są Usługi pozwalające na zakup usług kurierskich od Przewoźników, którzy oferują usługi za pomocą Serwisu. Administrator serwisu nie jest stroną umowy a jedynie pośredniczy w zawarciu takowej umowy pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem.
 3. Nadawca, dokonując zakupu usługi, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranej usługi oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Przewoźnikiem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 4. Realizującym usługę jest Przewoźnik i to on przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za doznane szkody związane z wykonaniem usługi.
 5. W sytuacji, w której Przewoźnik nie może zrealizować zakupionej usługi z uwagi na niespełnienie warunków, zarówno jemu jak i Nadawcy, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty od Administratora.

§ 10
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod nadania przesyłki:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Paczkomaty InPost
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności:
 4. Czas dostawy jest zróżnicowany w zależności od wyboru konkretnej firmy kurierskiej, aczkolwiek z reguły wynosi do 3 dni roboczych.
 5. Koszt dostawy jest zróżnicowany w zależności od wyboru konkretnej firmy kurierskiej

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z Serwisu, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Serwisie. Prace związane z modyfikacją Serwisu mogą mieć charakter planowany lub wymuszony nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożary, powodzie, klęski żywiołowe, pandemie).
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Nadawców i Przewoźników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator Serwisu nie odpowiada wobec Nadawców za brak możliwości zrealizowania usługi kurierskiej przez Przewoźnika (Kuriera).
 5. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Administratora Serwisu nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
 6. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji Konta.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator Serwisu nie świadczy usług kurierskich i nie odpowiada za wykonanie usługi przez Przewoźnika (Kuriera).
 2. Administrator Serwisu oświadcza, iż będzie podejmował starania mające na celu zapewnienie działania Serwisu i bez zbędnej zwłoki będzie usuwał zauważone lub zgłoszone błędy w działaniu Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi Serwisu informacje o błędach, dyskomforcie pracy, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu i mogące poprawić jakość świadczonych, na adres e-mail: [email protected]
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Dane kontaktowe Użytkownika,
  2. Opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Administratorowi Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres, z którego wysłał do Administratora Serwisu reklamację, bądź adres wskazany w treści reklamacji.

Dodatkowe informacje:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Przewoźnika (Kuriera) oraz Nadawcy z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Przewoźnik (Kurier) ów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przewoźnik (Kurier) posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Przewoźnik (Kurier) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Paweł Kamiński KAMIXIT.
  2. Przewoźnik (Kurier) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Przewoźnik (Kurier) em a Paweł Kamiński KAMIXIT.
 3. Nadawca posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Nadawca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Paweł Kamiński KAMIXIT.
  2. Nadawca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Przewoźnik (Kurier) em a Paweł Kamiński KAMIXIT.

§ 13
Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Paweł Kamiński KAMIXIT.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy przestawiania oferty skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Paweł Kamiński KAMIXIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Paweł Kamiński KAMIXIT poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Przewoźnik (Kurier) a, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.